Projekt dofinansowany w ramach

Osi Priorytetowej I:  Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw