Inspektor Danych Osobowych Białystok

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) ma kluczowe znaczenie w procesie administrowania danymi i odgrywa kluczową rolę w zakresie wspierania „kultury ochrony danych” w ramach podmiotu, pomaga w implementacji niezbędnych elementów RODO, w tym zasad przetwarzania danych osobowych, praw osób, których dane dotyczą, ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, rejestru czynności przetwarzania, wymogów bezpieczeństwa przetwarzania i zgłoszenia naruszeń.

Zgodnie z przepisami, IOD jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań w zakresie określonym przepisami o ochronie danych osobowych. Do cech osobowych jakie powinien posiadać IOD, wymienić można rzetelne podejście oraz wysoki poziom etyki zawodowej.

Istotnym jest, że sprawowanie funkcji IOD nie może powodować konfliktu interesów. Oznacza to, że IOD nie może zajmować w organizacji stanowiska pociągającego za sobą określanie sposobów i celów przetwarzania danych. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest tzw. outsourcing usług IOD czyli powierzenie tego stanowiska zewnętrznemu podmiotowi.