Szkolenia z ochrony danych osobowych dla jednostek samorządowych

Polityka Prywatności MASFERA Zbigniew Majewski
(czyli dlaczego potrzebujemy informacji i co z nimi robimy)

Działalność MASFERA Zbigniew Majewski skupia się na obszarach wsparcia i współpracy głównie z firmami MŚP, instytucjami sektora publicznego.
Specyfika działalności opiera się na zaufaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa powierzanych informacji. Ogromną wagę przykładamy także do zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego.
Gromadzimy dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez Użytkowników (osoby odwiedzające nasz serwis internetowy) poprzez formularz kontaktowy, aby przekazywać im informacje, nawiązać współpracę biznesową, dostarczać usługi, realizowane przez MASFERA Zbigniew Majewski oraz w przypadku odrębnego zamówienia, także informacje o charakterze marketingowym. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Nazwa i dane kontaktowe Administratora
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest MASFERA Zbigniew Majewski z siedzibą w Białymstoku, Al. Jana Pawła II 37, 15-703 Białystok, e-mail: administrator@masfera.pl, tel. 85 652 55 55.

Źródło i typ danych osobowych
Podając swoje dane osobowe na stronie www.masfera.pl w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji np. e-mail, telefon itp., Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne, wymagane prawem, uprawnienia do dysponowania danymi przekazanymi do przetwarzania przez MASFERA Zbigniew Majewski w sposób opisany w niniejszej Polityce.
MASFERA Zbigniew Majewski nie przetwarza danych osobowych podlegających szczególnej ochronie, zwanych danymi „wrażliwymi”, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa (np. dla celów rekrutacji lub zatrudnienia). Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności Użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne. Dane takie nie mogą być przekazywane za pomocą serwisu np. formularza kontaktowego bez wyraźnej zgody Użytkownika na wykorzystywanie takich informacji przez MASFERA Zbigniew Majewski.

Automatyczne mechanizmy gromadzenia informacji

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, czyli potocznie zwane ciasteczka. Nie przechowujemy i nie analizujemy Waszych danych, a ciasteczka pomagają nam min. korzystać z serwisu mapy google, a także przy przekierowaniu strony do portali społecznościowych. Oczywiście możecie wyłączyć obsługę cookies. Poniżej oficjalne informacje dotyczące zarządzania ciasteczkami (cookies) w najpopularniejszych przeglądarkach:

wyłączenie i włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce FireFox,
wyłączenie i włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce Internet Explorer,
wyłączenie i włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce Chrome,
wyłączenie i włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarcee Safari,
wyłączenie i włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce Opera.

Serwis www.masfera.pl nie stosuje profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku, w tym danych z formularzy umieszczonych na stronie internetowej.
Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory (m.in. adresy IP), które są wykorzystywane jedynie w celu określenia liczby unikalnych Użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, bez określania tożsamości poszczególnych użytkowników. Identyfikatory te nie są wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych.
Adresy IP Użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych, przez podmioty uprawnione w tym ISP (dostawcę usług internetowych).

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
prowadzenia korespondencji, udzielania informacji, wyjaśnień dotyczącego zakresu oferty i działalności MASFERA Zbigniew Majewski oraz nawiązania i realizacji współpracy biznesowej w tym handlowej na podstawie zaakceptowanej klauzuli na stronie www lub wyrażonej zgody przez Użytkownika,
zawierania umów, realizowania usług przez MASFERA Zbigniew Majewski,
organizowania i przeprowadzania szkoleń dedykowanych na podstawie umowy na świadczenie usług szkoleniowych poprzez przesłanie formularza przez Użytkownika,
przekazywania informacji marketingowych na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkownika,
rekrutacji pracowników/współpracowników, na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkownika, np. w cv,
zatrudnienia – wynikające z m. in.:
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
– ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, – umowy o pracę i zgody w CV.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
MASFERA Zbigniew Majewski nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom komercyjnym niedziałających w jego imieniu z wyłączeniem sytuacji dla których Użytkownik wyraził odrębną zgodę.
MASFERA Zbigniew Majewski nie zbywa danych osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.
MASFERA Zbigniew Majewski nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza UE i EOG).
MASFERA Zbigniew Majewski może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego i skutkującym w tym zakresie zbyciem/przeniesieniem praw do serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Uprawnienia Użytkowników
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują prawa, o których mowa w RODO, tj.:
prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo żądać potwierdzenia, czy są one przetwarzane przez administratora oraz uzyskania informacji o:
– celu przetwarzania;
– kategoriach danych osobowych;
– odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione; planowanym okresie przechowywania danych (lub o kryteriach ustalenia tego okresu);
– prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
– prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
– źródle pozyskania danych – jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;
– o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
– o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, co obejmuje także prawo do otrzymania kopii materiałów zawierających te danych.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także prawo do wniesienia uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, Korekta danych musi następować za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wykaże w nich nieprawidłowości. W tym celu możemy wymagać od Ciebie przedstawienia dodatkowego oświadczenia,
prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy np. przestały być one niezbędne do realizacji celów, dla których były gromadzone, gdy wniosła ona sprzeciw lub została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, bądź nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. Użytkownik kwestionuje prawidłowość własnych danych osobowych przetwarzanych w serwisie – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Użytkownik, którego dane są przetwarzane, może w każdej chwili wnieść sprzeciw do administratora danych,.
Ponadto, sprzeciw może zostać wniesiony w innych sytuacjach, m.in.:
– wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub
– wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które Użytkownik przekazał serwisowi internetowemu,
prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prośbę o uaktualnienie lub żądanie usunięcia określonych danych Użytkownik może przesłać na adres e-mail administrator@masfera.pl.

Administrator danych podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu realizację żądań, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa. Użytkownik zachowuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo
MASFERA Zbigniew Majewski stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wszelkie informacje przekazane przez Użytkowników. Administrator danych jest zobowiązany do udostępniania danych podmiotom upoważnionym/uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

W związku z zmianami i rozwojem obszaru działalności firmy MASFERA Zbigniew Majewski, rozwojem technologii IT, zmianami w przepisach prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach dokonanych w Polityce Prywatności MASFERA Zbigniew Majewski Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.masfera.pl W przypadku modyfikacji dokumentu, zmianie ulega również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.

Klauzula informacyjna dla Klientów/Kontrahentów

Pdf file icon